Ne vous contentez pas de m'écouter mais chantez avec moi pour apprendre les chants et les chanter ensuite seul où que vous soyez

Gopala Gopala Gokulanandana Gopala Gokulanandana Gopala Gokulanandana Gopala Gopala Gopala Devakinan
Gurur Brahma gurur Vishnur Gurur devo Mahesvarah Gurus saksat param Brahma Tasmai shri gurave namah
Narayana Narayana jaya Govinda Hare Narayana Narayana jaya Gopala Hare Narayana Narayana jaya Govind
Om Bhagavan shri Bhagavan Ananda Bhagavan Shivananda Bhagavan Kirtan en sanskrit - Ne vous contente
Shambho Mahadeva candracuda Shankara Hara samba Sadashiva Gangadhara Hara Kailasavasa Pahi mam Parva
Shuddho’si Buddho’si niranjano’si Samsara maya parivarjito’si Tu es pureté, tu es intelligence, tu e
Durga Lakshmi Saraswati Ma Kali Mahadeva (2 fois) Sri Kali Mahadeva sri Kali Mahadeva (2 fois) Kirta
Govinda Narayana Gopala Narayana Govinda Gopala Narayana Govinda Gopala Narayana Govinda Gopala Nara
Jaya Shiva Shankara bham bham Hara Hara Hara Hara Hara Hara Hara bol Hara Shiva Shiva Shiva Shiva Sh
Kodoish Kodoish Kodoish Adonai Tsebayoth (x2) Yod-Hé-Vav-Hé (x4) Chant en hébreux - Ne vous contente

Pages